Atribuţiile Direcţiei Judeţene de Statistică VASLUI

Direcția Județeană de Statistică, instituție publică cu personalitate juridică finanțată de la bugetul de stat , subordonată Institutului Național de Statistică, organizează și întreține statisticile informatice în profil teritorial.

Direcția Județeană de Statistică are ca obiect de activitate colectarea, prelucrarea, stocarea, analiza, difuzarea rezultatelor cercetărilor statistice și constituirea la nivel teritorial a seriilor de date statistice, oficiale cu caracter economic, financiar, social, demografic, juridic necesar elaborării politicilor economice și sociale , informării opiniei publice; asigurarea veridicității datelor furnizate de către operatorii economici și sociali, serviciile publice, organismele guvernamentale și neguvernamentale, care se află sau își desfășoară activitatea pe raza județului; realizarea lucrărilor din programele anuale de activitate stabilite de INS, publicarea și diseminarea datelor statistice.

Pentru realizarea obiectului de activitate, care se bazează pe principiile autonomiei, confidențialității, transparenței, relevanței, proporționalității, deontologiei statistice și ale raportului cost / eficiență, Direcția Județeană de Statistică   sunt următoarele atribuții:

 1. asigură colectarea, verificarea, prelucrarea și analiza datelor statistice ale operatorilor economici și sociali pentru cercetarea prevăzută în Programul Național de Statistică anual aprobat;
 2. organizează și efectuează cercetări statistice cu caracter special cum ar fi: recensământul, ancheta selectivă și alte cercetări statistice pe baza dispozițiilor primite de la INS;
 3. organizează instruirea, îndrumarea și acordarea de asistență metodologică a unităților economice și sociale pentru completarea formularelor;
 4. indeplineste o serie de atributii pentru implementarea, mentinerea, imbunatatirea continua si monitorizarea SCI / M:
 • realizează periodic un inventar al activităților specifice derulate la nivel de compartiment;
 • reglementează modul de derulare a activităților specifice în proceduri formalizate, scrise, simple, specifice și le actualizează permanent în funcție de buna practică și de evoluția reglementărilor în materie;
 • propune anual obiective specifice (SMART), indicatori de performanță, măsuri / acțiuni pentru atingerea lor, resursele necesare și responsabili;
 • realizeaza anuala autoevaluarea stadiului de implementare a standardelor de control intern / managerial la nivel de compartiment conform instrucțiunilor legislative;
 • gestioneazǎ registrul riscurilor aferent compartimentului;
 • întocmesc la termen situații și date statistice din domeniul de activitate;
 • procesează și transmite informații de interes public / petiții / reclamații solicitate prin compartimentele de resort;
 • întocmește și prezintă organele de control rapoartele statistice împreună cu documentele aferente;
 • asigură păstrarea în bune condiții și apoi arhivarea documentelor repartizate, produse și gestionate, în conformitate cu actele normative și procedurile interne în viguare;
 • rāspunde de buna funcționare a logisticii compartimentului privind activitatea specifică a acestuia.
 1. participă la evaluarea eficienței și definitivării metodologiilor statistice elaborate de INS;
 2. propune soluții pentru îmbunătățirea sistemului de indicatori, un formular de colectare a statisticilor de date și o metodologie de organizare și realizare a cercetărilor asupra operatorilor economici sau asupra gospodăriilor populației;
 3. asigură aplicarea normelor juridice și a celor stabilite de INS cu privire la determinarea și publicarea indicatorilor statistici;
 4. furnizează INS datele și informațiile statistice la perioadele și termenele prevăzute în planul de activitate;
 5. Informează DIN proprie Initiativa Administrația Publică Locală ȘI la solicitarea acesteia, Asupra evolutiei principalilor de Dezvoltare INDICATORI-Sociala si economico – o ce intervin principalelor Aspecte version iconomia județului;
 6. prezintă INS-ul informativ semestrial despre activitatea desfășurată;
 7. elaborează / proiectează anuare, breviare, buletine și alte publicații la nivelul județului spre publicare ;
 8. îndeplinește orice alte atribuții stabilite de INS prin acte normative pentru domeniul ei de activitate.

În îndeplinirea atribuțiilor, Direcția Județeană de Statistică are dreptul:

 • să solicite date și informații statistice de la toate persoanele fizice și juridice care se află, dețin capital sub orice formă sau desfășoară o activitate de orice fel pe teritoriul României și de la toate persoanele de cetățenie română cu domiciliul în România care se află sau desfășoară activitate pe teritoriul altor țări;
 • să efectueze, cu aparatul propriu și alți colaboratori externi, cercetări statistice prin colectarea directă a datelor statistice privind fenomenele economice și sociale;
 • să aplice amenzi contravenționale prin intermediul persoanelor împuternicite pentru aceasta în baza Legii nr. 226 / 11.06.2009 – legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România, pentru refuzul sau întârzierea din culpă a furnizării datelor statistice solicitate, comunicarea datelor eronate sau incomplete, refuzul de a prezenta persoane autorizate de conducerea DJS a documentelor și evidențelor necesare verificării datele statistice, ca și pentru neaplicarea măsurilor dispuse de conducerea DJS;
 •  sǎ execute operații de micǎ / medie complexitate respectiv de achiziție, prelucrare primarǎ și introducere de date cartografice, folosind tehnologii CAD / GIS;
 • să realizeze activitățile de prevenire și protecție, în vederea aplicării legislației în domeniul securității și sănătății în muncă.
 • să solicite de la INS data și informații statistice privind indicatorii calculați pe județ și la nivel de țară pentru efectuarea de analize și comparări pe județe în cadrul statisticilor regionale și între regiuni;